DOŁĄCZ DO NAS!

Cenimy długofalową współpracę opartą na lojalności i wspólnych wartościach. Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów z dziedziny prawa oraz innych obszarów zawodowych.

Szukamy osób, które razem z nami będą budować sukces Kancelarii.

O NAS
Od 2003 roku cieszymy się zaufaniem naszych klientów.
Jesteśmy stabilną finansowo i stale rozwijającą się Kancelarią prawniczą.
Specjalizujemy się w dochodzeniu należności na każdym etapie.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Chętnie podejmiemy współpracę z kandydatami specjalizującymi się w następujących obszarach:
 • Wszystkie
 • Administracja
 • Analizy
 • Finanse i księgowość
 • Front office
 • HR, Kadry i płace
 • IT
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Postępowanie sądowe
 • Sprzedaż
 • Windykacja polubowna
 • Windykacja terenowa
aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska
Brak ogłoszeń
Brak ogłoszeń
Brak ogłoszeń
Brak ogłoszeń
Brak ogłoszeń
Brak ogłoszeń
Brak ogłoszeń
Brak ogłoszeń
Brak ogłoszeń
JAK PRZEBIEGA PROCES REKRUTACJI
Klauzule informacyjne dla kandydatów do pracy

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach postępowania rekrutacyjnego

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa (dalej Kancelaria lub Administrator).
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dane kontaktowe Inspektora: tel.: 22 /489-34-60, adres poczty elektronicznej: iod@panfil.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w Spółce i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH I RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

1) w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

2) w przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.
Administrator wskazuje, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 1) powyżej jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji.

Podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 2) powyżej jest dobrowolne. Administrator oświadcza, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:

 • upoważniony do tego personel Administratora,
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierzesz udział.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Administrator oświadcza, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.