2022-10-26
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca ponoszenia przez powoda kosztów związanych z doręczeniem za pośrednictwem komornika

W dniu 20 października 2022 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygnaturze akt III CZP 96/22, w której zważył, że poniesienie przez powoda kosztów związanych z doręczeniem za pośrednictwem komornika po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie uzasadnia zasądzenie tych kosztów od pozwanego na podstawie art. 1081 k.p.c. Uchwała została podjęta w związku z następującym pytaniem prawnym: „Czy w stanie prawnym wprowadzonym od dnia 7 listopada 2019 roku ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1496 z późn. zm.) rozliczenie opłaty należnej komornikowi z tytułu złożonego wniosku o doręczenie dokumentów może mieć podstawę prawną, a co za tym idzie czy poniesienie przez powoda po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie kosztów związanych z doręczeniem za pośrednictwem komornika (art. 1391 § 1 k.p.c.) uzasadnia zasądzenie ww. kosztów od pozwanego?”