2021-12-31
Zmiana ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 2 grudnia 2021 roku

W dniu 10 stycznia 2022 roku wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z dnia 2 grudnia 2021 roku dotycząca określenia zwierząt oraz przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. W chwili obecnej ograniczenia te normowane przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Ustawa zakłada uchylenie art. 830 k.p.c.

 

Ustawa zakłada dodanie po art. 829 k.p.c. art. 8291 k.p.c. zgodnie, z którym jeżeli zobowiązanym jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne, egzekucji nie podlegają również stado podstawowe zwierząt gospodarskich, których gatunki zostały wymienione w przepisie, niektóre zwierzęta poza stadem podstawowym, stada użytkowe, zwierzęta futerkowe, rodziny pszczele wymienione w przepisie. Zgodnie z przepisem egzekucji nie będą podlegały również m.in. podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów w liczbie niezbędnej do pracy w gospodarstwie. Od zajęcia będą wolne również zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych.

 

 

Przepis nakłada na komornika sądowego obowiązek wystąpienia w terminie 3 dni od dokonania zajęcia do izby rolniczej, właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego, z wnioskiem o wydanie w terminie 21 dni opinii, czy nadwyżka inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmioty, wskazane w art. 8291 pkt. 6, 8, 9, 11-13 i 15 k.p.c. ponad ilości wymienione w tym przepisie jest niezbędna do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Do czasu wydania opinii komornik będzie zobowiązany wstrzymać się z dokonaniem czynności egzekucyjnych dotyczących wyżej wskazanej nadwyżki oraz przedmiotów. W przypadku uznania ich za niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, postępowanie egzekucyjne skierowane do tej nadwyżki lub przedmiotów będzie umorzone.

 

Zgodnie z przepisami przejściowymi do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy zastosowanie znajda przepisy dotychczasowe.

 

Ustawa wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.