2021-09-25
Zmiana ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 sierpnia 2021 roku

W dniu 24 września 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

 

Ustawa zlikwidowała monopol Poczty Polskiej w zakresie wnoszenia pism procesowych zmieniając brzmienie art. 165 § 2 k.p.c. w ten sposób, że obecnie równoznaczne z wniesieniem do sądu jest oddanie pisma procesowego w formie przesyłki poleconej w placówce pocztowej każdego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  lub w placówce pocztowej podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej. Przepis znajduje zastosowanie do pism procesowych oddanych w placówce po wejściu w życie ustawy.

 

Ustawa nowelizująca zmieniła również brzmienie art. 3941a § 1 k.p.c. Obecnie zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji przysługuje również od postanowienia zmieniającego nakaz zapłaty.  Powyższe jest konsekwencją zmiany w art. 4802 k.p.c., która usunięto terminu dwutygodniowy na zaspokojenie roszczenia i wprowadzono różne terminy do wniesienia środka zaskarżenia lub zaspokojenia roszczenia w zależności od miejsca doręczenia nakazu zapłaty pozwanemu. W przypadku doręczenia nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym w kraju termin ten wynosi dwa tygodnie, poza granicami kraju ale na terytorium UE miesiąc. Inny termin zakreślono dla złożenia środka zaskarżenia lub zaspokojenia roszczenia w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 4802 §2 k.p.c. termin ten wynosi miesiąc, gdy doręczenie nakazu zapłaty ma mieć miejsce na terenie Unii Europejskiej. W przypadku doręczenia któregokolwiek z nakazów zapłaty poza terytorium Unii Europejskiej terminy, o których mowa powyżej wyniosą trzy miesiące.

 

Jednocześnie w związku z wprowadzeniem różnych terminów do wniesienia środka zaskarżenia od wydanego nakazu zapłaty, w przypadku gdyby okazało się, że doręczenie nakazu zapłaty miałoby nastąpić w miejscu, które uzasadnia oznaczenie innego terminu niż ten wskazany w nakazie zapłaty, sąd z urzędu na podstawie art. 4802 § 21 k.p.c. wydaje postanowienie, w którym zmienia nakaz zapłaty w stosownym zakresie. Wzmianka o zmianie nakazu zapłaty jest umieszczana na oryginale nakazu zapłaty, a na żądanie stron także na wydanych im wypisach.

 

Zmieniono również brzmienie art. 485 § 2 k.p.c. wykluczając możliwość wydania nakazu zapłaty z warrantu lub rewersu.

 

W przypadku postępowania o zapłatę z weksla przeciwko konsumentowi wraz z pozwem powód zobowiązany jest przedstawić umowę zabezpieczoną wekslem wraz z załącznikami. W przypadku nieprzedstawienia powyższych dokumentów niezbędne jest zamieszczenie w treści pozwu oświadczenia, czy dochodzone roszczenie powstało w związku z umową zawartą z konsumentem. Niezałączenie oryginału weksla lub czeku lub też niezamieszczenie w treści pozwu oświadczenia, o którym mowa powyżej, skutkuje wezwaniem powoda do ich złożenia pod rygorem zwrotu pozwu na podstawie art. 130 k.p.c. Zważyć przy tym należy, że złożenie w złej wierze lub na skutek niezachowania należytej staranności oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować zgodnie z art. 485 § 5 k.p.c. nałożenie na powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika grzywny, której wysokość może wynieść do 3 000 zł.

 

Zgodnie z art. 11a ustawy Prawo wekslowe z dnia 28 kwietnia 1936 r. w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą zakazane jest przenoszenie weksla wystawionego przez konsumenta. Przepis przewiduje bowiem, że weksel wręczony przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 ustawy Kodeks cywilny w celu spełnienia lub zabezpieczenia wierzytelności, która wynika z umowy zawartej z konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny, powinien zawierać klauzulę :nie na zlecenie” lub inną równoznaczną. Przedsiębiorca, który przyjął weksel niezawierający wyżej wskazanej klauzuli i przeniósł weksel na inną osobę, będzie zobowiązany do naprawienia poniesionej przez wystawcę weksla szkody przez zapłatę weksla. Wskazać również należy, że weksel musi być zwrócony wystawcy będącemu konsumentem niezwłocznie po spełnieniu świadczenia wynikającego z zawartej z nim umowy.

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 19 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata maksymalna od zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przeciwko konsumentowi wynosi 750 zł.

 

Zgodnie z przepisami przejściowymi w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, w których do dnia wejścia w życie ustawy nie został wydany nakaz zapłaty, stosuje się przepisy ustaw zmienianych, w tym kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą.

 

Do weksli wystawionych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe.