2022-01-10
Zmiana kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 10 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z dnia 2 grudnia 2021 roku dotycząca określenia zwierząt oraz przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

 

Ustawą uchylono art. 830 k.p.c.

 

Po art. 829 k.p.c. dodany został art. 8291 k.p.c., zgodnie z którym jeżeli zobowiązanym jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne, egzekucji nie podlegają również stado podstawowe zwierząt gospodarskich, których gatunki zostały wymienione w przepisie, niektóre zwierzęta poza stadem podstawowym, stada użytkowe, zwierzęta futerkowe, rodziny pszczele wymienione w przepisie. Egzekucji nie podlegają również m.in. podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów w liczbie niezbędnej do pracy w gospodarstwie. Od zajęcia wolne są również zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych.

 

Przepis nakłada na komornika sądowego obowiązek wystąpienia w terminie 3 dni od dokonania zajęcia do izby rolniczej, właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego, z wnioskiem o wydanie w terminie 21 dni opinii, czy nadwyżka inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmioty, wskazane w art. 8291 pkt. 6, 8, 9, 11-13 i 15 k.p.c. ponad ilości wymienione w tym przepisie jest niezbędna do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Do czasu wydania opinii komornik jest zobowiązany wstrzymać się z dokonaniem czynności egzekucyjnych dotyczących wyżej wskazanej nadwyżki oraz przedmiotów. W przypadku uznania ich za niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, postępowanie egzekucyjne skierowane do tej nadwyżki lub przedmiotów musi zostać umorzone.

 

Do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy zastosowanie znajda przepisy dotychczasowe.