2022-06-30
Zmiana kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 30 czerwca 2022 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z dnia 2 grudnia 2021 roku.

 

Ustawa, wprowadziła istotne zmiany w zakresie przerywania biegu przedawnienia roszczenia. Zgodnie ze znowelizowanym art. 121 k.c. bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji, zaś co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego.

 

Ustawa uchyliła art. 123 § 1 pkt 3) k.c. który stanowił, że bieg przedawnienia przerywa się przez wszczęcie mediacji. Zmiana spowodowała, że obecnie wszczęcie mediacji czy też złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej nie powoduje już przerwania biegu przedawnienia, a jedynie zawieszenie jego biegu przez czas trwania tego postępowania. Konsekwencją powyższego jest również zmiana brzmienia art. 124 § 2 k.c., który obecnie stanowi, że w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

 

Ustawa zmieniła również art. 388 k.c. Zgodnie z jego znowelizowanym brzmieniem stronie przysługuje prawo do żądania unieważnienia umowy w przypadku nie tylko wyzyskania przymusowego położenia, niedołęstwa lub niedoświadczenia drugiej strony ale również w braku dostatecznego rozeznania drugiej strony co do przedmiotu umowy. Żądanie unieważnienia umowy jest możliwe w każdym przypadku, o ile strona zdecyduje się na jego podniesienie, a nie tylko wówczas gdy zmniejszenie świadczenia strony lub zwiększenie należnego jej świadczenia będzie nadmiernie utrudnione.

 

W art. 388 k.c. dodano § 11, zgodnie z którym wprowadzono domniemanie istnienia rażącego przewyższenia świadczenia wzajemnego, w sytuacji gdy wartość świadczenia jednej strony w chwili zawarcia umowy przewyższa co najmniej dwukrotnie wartość świadczenia wzajemnego. Wydłużono również okres, w którym strona może skorzystać z uprawnień wskazanych w art. 388 k.c. z dwóch lat od dnia zawarcia umowy do lat trzech, a w przypadku konsumenta do lat sześciu.

 

Zgodnie z przepisami przejściowymi do mediacji oraz postępowania pojednawczego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Przepisy dotychczasowe znajdują zastosowanie również do umów zawartych przed dniem w życie ustawy.