2008-10-17
Zarządzanie należnościami

Szanowni Państwo,

W Polsce zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa podatne są na wszelkie zagrożenia płynące z niestabilnego otoczenia. Sektor prywatnych przedsiębiorstw w Polsce jest stosunkowo młody, przedsiębiorcy mają niewystarczające doświadczenie w kontaktach z odbiorcami, słabą wiedzę na temat zachowań klientów i małą odporność na wahania koniunktury. Kwestią, która nie napawa optymizmem jest coraz gorsza lokata Polski pośród krajów sprzyjających przedsiębiorczości.

Znacznym utrudnieniem w rozwoju przedsiębiorstw w Polsce są problemy z dostępem do kapitału, a ponadto zatory płatnicze, które doprowadzają do utraty płynności. Do tego dochodzi zbyt słaba – w świetle prawa – pozycja wierzyciela względem dłużnika i nieskuteczność postępowań na drodze sądowej.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi Gazeta Prawna wraz z partnerami organizuje konferencję poświęconą zarządzaniu płynnością w przedsiębiorstwie. Mamy nadzieję, że spotkanie świata biznesu z przedstawicielami nauki i praktyki w zakresie prawa, zarządzania i windykacji należności przyczyni się do poprawy efektywności działań podejmowanych przez Państwa w tym zakresie, a zwłaszcza pomoże ograniczyć ryzyko utraty płynności finansowej.

Dr Renata Pajewska,
Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych
Szkoła Główna Handlowa