2023-05-11
Wypowiedzenie umowy kredytu, a termin przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu – uchwała Sądu Najwyższego

W dniu 10 maja 2023 r. w sprawie III CZP 52/22 Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której zważył, że wypowiedzenie umowy kredytu nie wpływa na bieg terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu, które stały się wymagalne przed wypowiedzeniem umowy.

 

Uchwała została podjęta w wyniku wniosku skierowanego przez Rzecznika Finansowego z dnia 8 lipca 2021 roku, w którym Rzecznik zwrócił się o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów powszechnych rozbieżności w wykładni prawa będących podstawą ich orzekania, zawierającej odpowiedź na następujące zagadnienie prawne ​„Czy w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu przez kredytodawcę, bieg terminu przedawnienia roszczeń kredytodawcy o zapłatę rat, których terminy płatności upłynęły przed momentem wypowiedzenia, rozpoczyna się z chwilą wypowiedzenia, czy z upływem odrębnego dla każdej raty umownego terminu płatności?”