2021-07-09
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca wniesienia zażalenia na zarządzenie o zwrocie pozwu

W dniu 2 lipca 2021 Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 38/20 wydał w składzie 3 sędziów uchwałę, w której zważył, że termin do wniesienia zażalenia na zarządzenie o zwrocie pozwu, w którym wskazano zasadnicze powodu rozstrzygnięcia, biegnie od dnia doręczenia uzasadnienia zgłoszonego na żądanie strony w terminie tygodnia od dnia doręczenia zarządzenia.

 

Uchwała zapadła w związku z zagadnieniem prawnym dotyczącym tego, czy zwięzłe wskazanie zasadniczych powodów rozstrzygnięcia przy wydaniu zarządzenia o zwrocie pozwu na podstawie art. 357 § 5 k.p.c. w zw. z art. 362 k.p.c. powoduje, że termin do złożenia zażalenia na to zarządzenie biegnie od dnia jego doręczenia?