2021-07-13
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca podstawy prawnej ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego

W dniu 7 października 2021 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP 52/20 dotyczącą podstawy prawnej ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego w sytuacji złożenia wniosku o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela przed dniem 31 grudnia 2018 roku i wydania przez Komornika sądowego postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 823 k.p.c. po dniu 31 grudnia 2018 roku.

 

W ocenie Sądu Najwyższego w takiej sytuacji do rozstrzygnięcia o kosztach postępowania egzekucyjnego zastosowanie znajdzie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. teks: Dz.U. z 2018 r., poz. 1309).