2023-04-18
Uchwała Sądu Najwyższego dot. umorzenia wierzytelności na podstawie art. 369 ust. 2 Prawa upadłościowego

W dniu 4 kwietnia 2023 r. w sprawie III CZP 11/22 Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której zważył, że umorzenie wierzytelności na podstawie art. 369 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., skutkuje wygaśnięciem hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność osoby trzeciej, ustanowionej na zabezpieczenie tej wierzytelności.

 

Uchwała została podjęta w wyniku skierowania przez Sąd Najwyższy Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie rozpoznawanej pod sygn. akt III CZP 53/19 zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy o treści: „Czy umorzenie na podstawie przepisu art. 369 § 2 Ustawy z dnia 23 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu sprzed dnia 1 stycznia 2016 roku, wierzytelności przysługującej kredytodawcy względem kredytobiorcy, zabezpieczonej hipoteką ustanowioną na nieruchomości stanowiącej własność osoby trzeciej, skutkuje względem dłużnika hipotecznego będącego jednocześnie stroną czynności bankowej ustanowienia hipoteki, wygaśnięciem zabezpieczonej tą hipoteką wierzytelności, pociągającym za sobą wygaśnięciem hipoteki w rozumieniu przepisu art. 94 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece?” do rozpoznania powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.