2022-12-21
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w związku z pytaniem prawnym dotyczącym obciążenia wierzyciela opłatą stosunkową

W dniu 15 grudnia 2022 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały w sprawie zakreślonej pod sygn. akt III CZP 118/22 w związku z następującym pytaniem prawnym: „Czy w przypadku stwierdzenia umorzenia z mocy prawa postępowania egzekucyjnego, wszczętego przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, na podstawie art. 823 k.p.c. z uwagi na bezczynność wierzyciela, gdy skutek w postaci umorzenia nastąpił po wejściu w życie wymienionej ustawy, dopuszczalne jest obciążenie wierzyciela opłatą stosunkową zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o kosztach komorniczych, czy też opłata powinna zostać określona na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej ustawy?”