2021-12-06
Projektowane zmiany Kodeksie cywilnym oraz Kodeksie postępowania cywilnego

W dniu 3 grudnia 2021 roku przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu ustawę o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk 1344).

 

Ustawa, wprowadza istotne zmiany w zakresie przerywania biegu przedawnienia roszczenia. Zgodnie ze znowelizowanym art. 121 k.c. bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji, zaś co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego. Uchylono art. 123 § 1 pkt. 3) k.c. który stanowił, że bieg przedawnienia przerywa się przez wszczęcie mediacji. Zmiana powoduje, że wszczęcie mediacji czy też złożenie zawezwania do próby ugodowej nie będzie już powodowało przerwania biegu przedawnienia, a jedynie zawieszenie jego biegu przez czas trwania tego postępowania. Konsekwencją powyższego jest również zmiana brzmienia art. 124 § 2 k.c., który po wejściu w życie ustawy ma mieć następującą treść: „W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.”

 

Ustawa zakłada również zmianę brzmienia art. 388 k.c., który wskazuje przypadki, w których stronie przysługuje prawo do żądania unieważnienia umowy. Poza dotychczasowymi tj. wyzyskaniem przymusowego położenia, niedołęstwa lub niedoświadczenia drugiej strony wprowadzono również przesłankę braku dostatecznego rozeznania drugiej strony co do przedmiotu umowy. Znowelizowany przepis stanowi, że żądanie unieważnienia umowy będzie możliwe zawsze, o ile strona zdecyduje się na jego podniesienie, a nie tylko wówczas gdy zmniejszenie świadczenia strony lub zwiększenie należnego jej świadczenia będzie nadmiernie utrudnione.

 

W art. 388 k.c. dodano § 11 zgodnie, z którym wprowadzono również domniemanie istnienia  rażącego przewyższenia świadczenia wzajemnego, w sytuacji gdy wartość świadczenia jednej strony w chwili zawarcia umowy przewyższa co najmniej dwukrotnie wartość świadczenia wzajemnego. Wydłużono również okres, w którym strona może skorzystać z uprawnień wskazanych w art. 388 k.c. z dwóch lat od dnia zawarcia umowy do lat trzech, a w przypadku konsumenta do lat sześciu.

 

Przewidziano również zmianę brzmienia art. 1836§ §3 k.p.c, zgodnie z którą w przypadkach, o których mowa w art. 1836 § 2 k.p.c, o ile strona wytoczy powództwo o roszczenie, które było objęte wnioskiem o przeprowadzenie mediacji, w terminie trzech miesięcy od dnia w którym mediator lub druga strona złożyli oświadczenie powodujące, że mediacja nie została wszczęta albo następnego po upływie tygodnia od dnia doręczenia wniosku o przeprowadzenie mediacji, gdy mediator lub druga strona nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, w odniesieniu do tego roszczenia, do chwili wytoczenia powództwa zostają zachowane skutki przewidziane dla czasu trwania mediacji.

 

Zgodnie z przepisami przejściowymi do mediacji oraz postępowania pojednawczego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Przepisy dotychczasowe znajdują zastosowanie również do umów zawartych przed dniem w życie ustawy.

 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.