2022-07-14
Projekt zmiany ustawy – Prawo o notariacie

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw. Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.

 

Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą wskazać należy wprowadzenie możliwości wydawania przez notariuszy notarialnych nakazów zapłaty.

 

Nakaz taki będzie mógł być wydany na pisemny wniosek w sprawie roszczenia w kwocie do 75 000 zł o ile zasadność dochodzonego roszczenia nie będzie budziła wątpliwości, a w szczególności gdy dochodzone roszczenie będzie udowodnione dołączonym do wniosku dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem lub wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu. Miesięcznie notariusz będzie mógł wydać nie więcej niż 200 notarialnych nakazów zapłaty.

 

Klauzulę wykonalności notarialnemu nakazowi zapłaty będzie nadawał sąd rejonowy ogólnej właściwości osoby zobowiązanej.

 

Jeżeli warunki techniczne i organizacyjne kancelarii notariusza to umożliwiają, notarialny nakaz zapłaty będzie mógł być wydany przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

 

Ustawa przewiduje również zmiany w ustawie kodeks cywilny w przepisie dotyczącym zawieszeniu biegu przedawnienia roszczenia, co wynika z faktu możliwości dochodzenia roszczeń przed notariuszem. Do art. 121 dodany zostanie ust. 6 zgodnie, z którym bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń objętych wnioskiem o wydanie notarialnego nakazu zapłaty – do czasu zamieszczenia wzmianki.

 

W ramach poszerzenia kompetencji notariuszy ustawa przewiduje również nowelizację ustawy kodeks postępowania cywilnego przewidującą, że czynności w postępowaniu wieczystoksięgowym może wykonywać referendarz sądowy lub notariusz. Wpis w księdze wieczystej podpisany przez notariusza będzie uważany za dokonany z chwilą jego zapisania w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Wpisu odrębnej własności lokalu oraz ograniczonych praw rzeczowych z nim związanych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dokonywać będzie mógł również notariusz sporządzający akt notarialny dotyczący tego prawa. Na wpis będzie przysługiwała skarga do sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta. Sąd będzie rozpoznawał sprawę, jako sąd pierwszej instancji. Skargę będzie można wnieść do sądu w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zawiadomienia o wpisie, a w przypadku braku zawiadomienia – od dnia dowiedzenia się o dokonaniu wpisu.
W przypadku braku podstaw do dokonania wpisu lub istnienia przeszkody do jego dokonania, notariusz przekaże wniosek o wpis do sądu.

 

Zmiany zostaną wprowadzone również w art. 777 k.p.c. w którym jako nowy rodzaj tytułu egzekucyjnego zostanie wskazany również notarialny nakaz zapłaty ze wzmianką o niewniesieniu sprzeciwu.

 

W ustawie o komornikach sądowych zostanie dokonana zmiana, zgodnie z którą komornik sądowy na zlecenie notariusza osobiście doręczy bezpośrednio adresatowi notarialny nakaz zapłaty oraz inne pisma sporządzone przez notariusza na podstawie ustawy prawo o notariacie, za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdzi, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje.

 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 105j dotyczącego możliwości wydawania notarialnych nakazów zapłaty za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.