Oferty pracy

 

Nasze oferty pracy kierujemy m.in. do radców prawnych, adwokatów i aplikantów radcowskich lub adwokackich, jak również do absolwentów prawa i studentów. Niezależnie od tego, na jakim etapie zawodowym jesteś, możemy porozmawiać o Twoim rozwoju zawodowym w ramach naszej firmy.

 

 

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i zwiększ swoje szanse na pracę w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy sp.k.!

 

 

Nasze aktualne oferty pracy:

 

 

 

 

 

Klauzule informacyjne dla kandydatów do pracy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż:

 

1.     administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych jest Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa;

 

2.    dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa: tel.: 22 /489-34-66, adres poczty elektronicznej: iod@panfil.pl;

 

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, imion Pani/Pana rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie pozostałych danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych) – na podstawie Pani/Pana zgody;

 

4.     Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, w takim przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, o ile nie wskaże Pani/Pan terminu krótszego;

 

6.    posiada Pani/Pan prawo:

  • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy to również zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przyszłych rekrutacji;

 

7.    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

8.    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w art.  221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) – w zakresie danych osobowych wynikających z treści tego przepisu. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji - konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Przesyłając dokumenty aplikacyjne niniejszym oświadczam, że zapoznałem się w powyższymi informacjami.

 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia (w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, imion Pani/Pana rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia (w zakresie pozostałych danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych) – na podstawie Pani/Pana zgody