Oferty pracy

 

Nasze oferty pracy kierujemy m.in. do radców prawnych, adwokatów i aplikantów radcowskich lub adwokackich, jak również do absolwentów prawa i studentów. Niezależnie od tego, na jakim etapie zawodowym jesteś, możemy porozmawiać o Twoim rozwoju zawodowym w ramach naszej firmy.

 

 

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i zwiększ swoje szanse na pracę w Grupie PANFIL!

 

 

Nasze aktualne oferty pracy:

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1.     administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych jest Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa.

2.    dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa: tel.: 22 /489-34-66, adres poczty elektronicznej: iod@panfil.pl.

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, imion Pani/Pana rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (w zakresie pozostałych danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych) – na podstawie Pani/Pana zgody.

4.     Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.

6.    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w art.  221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.

9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Przesyłając dokumenty aplikacyjne niniejszym oświadczam, że zapoznałem się w powyższymi informacjami.

 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia (w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, imion Pani/Pana rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia (w zakresie pozostałych danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych) – na podstawie Pani/Pana zgody