Ochrona danych osobowych

KLAUZULE INFORMACYJNE

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa informuje, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w związku z:

 

1.     wizytą i podjętą aktywnością na stronie internetowej www.panfil.pl,

2.     wysłaniem korespondencji elektronicznej na adresy z domeny panfil.pl i panfil.com.pl,

3.     wypełnieniem formularza kontaktowego na stronie www.panfil.pl,

 

jest Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa: tel.: 22 /489-34-66, adres poczty elektronicznej: iod@panfil.pl.

 

Zakres danych osobowych udostępnionych w związku z wizytą i podjętą aktywnością na stronie internetowej www.panfil.pl może obejmować m.in.: adres IP urządzenia, które połączyło się ze stroną, system operacyjny zainstalowany na urządzeniu, dane przeglądarki internetowej, aktywność na stronie oraz data i godzina aktywności.

 

W powyższym zakresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – uzyskania połączenia ze stroną internetową i dostępu do treści tam zawartych.

 

Dane osobowe w ten sposób udostępnione będą przetwarzane przez okres 3 miesiąca, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują dłuższego przechowywania całości lub części tych danych.

 

Zakres danych osobowych udostępnionych w związku z wysłaniem korespondencji elektronicznej na jakikolwiek adres e-mail z domeny panfil.pl i panfil.com.pl może obejmować m.in.: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, inne dane osobowe udostępnione w treści korespondencji.

 

W powyższym zakresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym m.in. udzielenia odpowiedzi i ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, a jeśli korespondencja dotyczy nawiązania współpracy – także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Dane osobowe w ten sposób udostępnione będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a jeśli korespondencja dotyczy nawiązania współpracy, do czasu zakończenia negocjacji, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują dłuższego przechowywania całości lub części tych danych.

 

Zakres danych osobowych udostępnionych w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego na stronie www.panfil.pl może obejmować m.in.: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, inne dane osobowe udostępnione w treści korespondencji.

 

W powyższym zakresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia – na podstawie Pani/Pana zgody, a jeśli korespondencja dotyczy nawiązania współpracy – także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Dane osobowe w ten sposób udostępnione będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a jeśli korespondencja dotyczy nawiązania współpracy, do czasu zakończenia negocjacji, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują dłuższego przechowywania całości lub części tych danych.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, o ile przetwarzania odbywało się na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, Warszawa), gdy w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję, o ile odpowiedź będzie konieczna. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.