2022-06-23
Automatyzacja załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową

Z dniem 1 września 2022 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową wprowadzające zmiany w kodeksie postępowania cywilnego.

 

Ustawa wprowadza między innymi zmiany w art. 7592, w którym po § 1 dodaje się § 11 zgodnie, z którym doręczenia pomiędzy komornikiem a naczelnikiem urzędu skarbowego w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej będą dokonywane za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

 

Nowelizacja wprowadza art. 7602 k.p.c., zgodnie z którym organ egzekucyjny, dokonując zajęcia majątku dłużnika albo żądając udzielenia informacji, o których mowa w art. 761 § 11, będzie obowiązany podać numer PESEL, NIP lub REGON dłużnika, którego ta czynność dotyczy, jeżeli numery te zostały dłużnikowi nadane, a w razie konieczności także inne dane niezbędne do identyfikacji jego tożsamości.

 

Zgodnie z nowelizacją przepisów w art. 7732 § 1 k.p.c. wprowadzono zmianę, zgodnie
z którą komornik sądowy nie będzie zawiadamiał dłużnika zajętej wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku o zachodzącej podstawie przekazania egzekucji sądowej administracyjnemu organowi egzekucyjnemu.

 

W art. 774 k.p.c. dodano § 3, zgodnie z którym sądowy organ egzekucyjny, który przejmie prowadzenie łącznie egzekucji sądowej i administracyjnej, będzie dokonywał podziału sumy uzyskanej z egzekucji objętej zbiegiem dopiero po otrzymaniu od organów biorących udział w zbiegu adnotacji w sprawie zbiegu.

 

W art. 826 dotychczasową treść oznaczono jako § 1 i dodano § 2 zgodnie, z którym niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego komornik będzie zawiadamiał o uchyleniu dokonanego zajęcia osoby trzecie, na których prawa i obowiązki zajęcie miało wpływ, w szczególności dozorcę zajętej ruchomości, pracodawcę, bank, dłużnika zajętej wierzytelności lub inną osobę, która z zajętego prawa jest obciążona obowiązkiem względem dłużnika. Zdanie pierwsze znajdzie zastosowanie także w razie ukończenia postępowania egzekucyjnego w inny sposób.

 

Znowelizowano brzmienie art. 9022 § 1 k.p.c. Zgodnie z jego nowym brzmieniem zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku będzie obejmowało wszelkie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku istniejące w chwili zajęcia oraz powstałe po zajęciu, a nie tylko te istniejące oraz powstałe w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.

 

Dodatkowo po § 1 art. 9022 k.p.c. dodano się § 11 i 12 zgodnie, z którymi zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku skierowane do naczelnika urzędu skarbowego nie będzie wywoływało skutku, jeżeli będzie dotyczyło dłużnika, który nie jest zaewidencjonowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. Dodatkowo zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku skierowane do naczelnika urzędu skarbowego będzie skuteczne wobec pozostałych naczelników urzędów skarbowych.

 

Znowelizowano również brzmienie art. 9022 § 21 k.p.c., zgodnie z jego nowym brzmieniem do zbiegu egzekucji do wierzytelności z tytułu zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku będzie dochodziło z chwilą zaistnienia podstaw do zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku. W takim przypadku dłużnik zajętej wierzytelności zawiadomi organy egzekucyjne o zbiegu egzekucji, jednocześnie przekazując właściwemu organowi egzekucyjnemu środki pieniężne.

 

W art. 9022 k.p.c. dodano również § 4 zgodnie, z którym nadwyżkę środków pieniężnych uzyskanych z tytułu zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku komornik zwraca bezpośrednio dłużnikowi.