Aktualności
2022-05-16
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca terminu przedawnienia roszczenia

W dniu 13 maja 2022 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygnaturze III CZP 46/22, w której zważył, że „trzyletni termin przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, który rozpoczął bieg i nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw kończy się ostatniego dnia roku kalendarzowego.”

2022-04-29
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca kredytów indeksowanych

W dniu 28 kwietnia 2022 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygnaturze III CZP 40/22, w której zważył, że „sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu.”

2022-04-28
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca opłaty stosunkowej w postępowaniu egzekucyjnym 

W dniu 26 kwietnia 2022 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygnaturze III CZP 91/22, w której zważył, że „w przypadku odmowy wszczęcia egzekucji na podstawie art. 804 § 2 k.p.c. z uwagi na oczywisty upływ terminu przedawnienia roszczenia wynikającego z tytułu wykonawczego, gdy wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 11 k.p.c., komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia.”

2022-04-11
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca ponownego wydania tytułu wykonawczego

W dniu 7 kwietnia 2022 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygnaturze III CZP 44/22, w której zważył, że „w postępowaniu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego sąd nie bada, czy roszczenie objęte tytułem wykonawczym przedawniło się (art. 794 k.p.c.).”

2022-02-01
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca złożenia wniosku egzekucyjnego przeciwko zmarłemu dłużnikowi

W dniu 27 stycznia 2022 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygnaturze III CZP 36/22, w której zważył, że „złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego przeciwko zmarłemu dłużnikowi stanowi oczywiście niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego w rozumieniu art. 30 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych”.