Aktualności
27 czerwca 2023
Po raz piąty zostaliśmy uhonorowani w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej!
5 czerwca 2023
Odpowiedzialność odszkodowawcza, a sztuczna inteligencja

Z uwagi na ciągły rozwój i coraz szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji konieczne zdaje się uregulowanie kwestii odpowiedzialności za ewentualne wyrządzone szkody przez sztuczną inteligencję, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

11 maja 2023
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

W dniu 9 maja 2023 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

11 maja 2023
Wypowiedzenie umowy kredytu, a termin przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu – uchwała Sądu Najwyższego

W dniu 10 maja 2023 r. w sprawie III CZP 52/22 Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której zważył, że wypowiedzenie umowy kredytu nie wpływa na bieg terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu, które stały się wymagalne przed wypowiedzeniem umowy.

18 kwietnia 2023
Uchwała Sądu Najwyższego dot. umorzenia wierzytelności na podstawie art. 369 ust. 2 Prawa upadłościowego

W dniu 4 kwietnia 2023 r. w sprawie III CZP 11/22 Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której zważył, że umorzenie wierzytelności na podstawie art. 369 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., skutkuje wygaśnięciem hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność osoby trzeciej, ustanowionej na zabezpieczenie tej wierzytelności.